บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ธนพล จิรธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
คุณ นฤมล เอกสมุทร
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณ วรัชญ์ ธารามาศ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณ รัศมิมาน เสริมประเสริฐ
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณ พัทธดนย์ บุนนาค
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ลีนา แพรักขกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณ เกษ ตวงทอง
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณ ยุวนีย์ พรหมาภรณ์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณ วริทธิ์ธร แก้วม่วง
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
คุณ ธนวิชช์ บุญชูวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณ จิตรา อมรธรรม