ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2566

รายได้จากการดำเนินงาน
ล้านบาท
(คงระดับเมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรขั้นต้น
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนรวม
2562 2563 2564 2565 2566
รายได้จากการดำเนินงาน 11,130 12,589 14,136 15,686 15,681
กำไรขั้นต้น 4,578 4,986 5,911 7,040 7,095
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,176 3,299 3,769 4,359 4,191
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้) 28.5% 26.2% 26.7% 27.8% 26.7%
กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง)1 1,293 1,462 1,882 2,290 2,327
(% ของรายได้) 11.6% 11.6% 13.3% 14.6% 14.8%
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2 (78) 18 119 2 (325)
ผลประโยชน์พนักงาน (41) - - - -
ปรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้เป็นปกติ - - - - 31
ขาดทุนจากธุรกิจใหม่ (36) (91) (60) (52) (41)
กำไรสุทธิ 1,139 1,388 1,941 2,240 1,993
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 1,495 1,629 2,727 1,997 1,926
% ของกำไรสุทธิ 131.3% 117.4% 140.5% 89.1% 96.7%
วงจรเงินสด(วัน) 129 126 124 119 132
รายได้ตามส่วนงาน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM 5,476 5,848 6,909 8,053 8,005
ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM 5,414 6,502 6,906 7,319 7,397
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ 239 239 320 314 279
(หน่วย: ล้านบาท)
งบดุลรวม
2562 2563 2564 2565 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3 1,455 1,218 2,531 2,789 2,712
ลูกหนี้การค้า 2,539 2,507 2,557 3,107 3,314
สินค้าคงเหลือ 2,856 3,489 3,823 4,109 3,377
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์4 1,802 1,985 1,874 1,936 2,010
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน5 992 1,312 1,353 1,329 1,319
สินทรัพย์อื่น 889 1,046 1,134 1,376 1,383
รวมสินทรัพย์ 10,533 11,557 13,272 14,646 14,115
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 888 499 168 229 76
เจ้าหนี้การค้า 2,020 2,048 2,527 2,793 1,925
หนี้สินอื่น 1,450 2,031 2,552 2,847 2,812
รวมหนี้สิน 4,358 4,578 5,247 5,870 4,813
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,175 6,979 8,025 8,777 9,302
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 10,533 11,557 13,272 14,646 14,115
องค์ประกอบหลักของงบดุล
เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน 567 718 2,363 2,560 2,636
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ6 540 646 142 279 290
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (0.10) (0.11) (0.32) (0.30) (0.29)

หมายเหตุ:

  1. กำไรสุทธิหลังปรับปรุง คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงขาดทุนจากธุรกิจใหม่รวมถึงโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายภาษีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด
  2. ผลกระทบของสองอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเมียนมาร์ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด เกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์ที่ถูกใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกรรม ส่งผลให้ยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ
  3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลากับธนาคาร
  4. รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุน
  5. รวมถึงค่าความนิยม
  6. เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย