การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานอันสูงสุดของมืออาชีพ โดยไม่มีการประนีประนอมในเรื่องของจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่ละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือตามค่านิยมหลักองค์กร ซึ่งประกอบด้วย “ความจริง” “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” “ความเคารพ” และ “อิสรภาพ” ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยผ่านรูปแบบของการอบรม นโยบายพนักงาน และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติในการต่อต้านด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการติดสินบน

พวกเราทุกคนได้รับสิทธิพิเศษในการทำงานกับหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุด ซึ่งความรับผิดชอบสูงสุดและหน้าที่สูงสุดที่เราจะต้องรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทไปทั่วโลก พวกเราได้สร้างความสำเร็จในรากฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การแสวงหาของเราสำหรับการเจริญเติบโตและความเป็นเลิศคือความมุ่งมั่น ไม่ ท้อถอยในทุกความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ภาครัฐ ชุมชน และการทำงานร่วมกันของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต การฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเกี่ยวกับวินัยพนักงาน

ติดต่อเลขานุการบริษัท

นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร
เลขานุการบริษัทฯ