นายมีชัย วีระไวทยะ
นายมีชัย วีระไวทยะ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
นายอลัน แคม
นายอลัน แคม
 • กรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา
นายวีเจย์ คาร์วาล
นายวีเจย์ คาร์วาล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
นายต่อ สันติศิริ
นายต่อ สันติศิริ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • ประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
นายกิริต ชาห์
นายกิริต ชาห์
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางสาวสมิหรา ชาห์
นางสาวสมิหรา ชาห์
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา
นายชีราช อีรัช ปุณวาลา
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวิเวก ดาวัน
นายวิเวก ดาวัน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโธมัส อับบราฮัม
นายโธมัส อับบราฮัม
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 • กรรมการความยั่งยืน
 • การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน 2566
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน 2565
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน 2564
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน 2563
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการเรื่องงบการเงิน 2562