สัดส่วนธุรกิจประจำปี 2566

เมก้าเป็นผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยาในกลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ ในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้

ล้านบาท
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์
ล้านบาท
ธุรกิจการจัดจำน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์
ล้านบาท
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
รายได้จากการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

15,681 ประจำปี 2566

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เมก้า วี แคร์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้
ส่วนแบ่งรายได้ตามภูมิศาสตร์

ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็กซ์แคร์

เราคือผู้นําในการกระจายสินค้าประเภทยาและสินค้าจําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ชั้นนําของโลก (หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์
ยอดขาย
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมในปี 2566 รายได้ของธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในปี 2566 อยู่ที่ 279 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.0 จากปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 30.2 เทียบกับร้อยละ 38.1 ในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของลูกค้าท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ มีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่การเข้าถึงในภูมิภาคแอฟริกามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายได้หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายได้แยกตามภูมิภาค (ปี 2566)