ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ มิถุนายน 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ มิถุนายน 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Float)

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 436,950,941 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 435, 934,754 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 871,869,508 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของผู้ถือหุ้น

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัว ชาห์ (1) 437,098,156 50.133
2 นาย วิเวก ดาวัน และ ครอบครัว (2) 57,824,516 6.632
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,382,512 5.893
4 THE BANK OF NEW YORK MELLON 27,391,200 3.142
5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,876,839 2.165
6 BNP PARIBAS, LONDON BRANCH 15,688,800 1.799
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 14,951,730 1.715
8 MR.PARAMJIT SINGH SAWHNEY 13,085,395 1.501
9 นางสาว ดวงนภา ตงศิริ 12,883,095 1.478
10 SOUTH  EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 12,270,700 1.407
TOTAL 661,452,943 75.865
ข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

1) หุ้นที่ครอบครัวชาห์ ถืออยู่ประกอบด้วย

1.1 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 434,311,400 หุ้น บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ถือหุ้นโดยมี นางสาวสมิหรา ชาห์ ถือหุ้น 30.76 % นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ถือหุ้น 29.23% และ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 40%

1.2 นางสาวนิชิต้า ชาห์ ถือหุ้นของ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99.99 % และเป็นบุตรของ นายกิริต ชาห์ เป็นพี่สาวของ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และ นางสาวสมิหรา ชาห์

1.3 นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 2,786,756 หุ้น

2) นายวิเวก ดาวัน ถือหุ้น 45,982,716 หุ้น ภรรยา นาง Rashi Dhawan ถือหุ้น 2,440,000 หุ้น บุตร นายทารูน ดาวัน ถือหุ้น 3,000,000 หุ้น นายอุดิท ดาวัน ถือหุ้น 3,070,000 หุ้น และ นายอาร์นุช ดาวัน ถือหุ้น 3,331,800 หุ้น