ปี:
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
17 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
02 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 กุมภาพันธ์ 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น")
22 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
01 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน